Vegetation

Information om forskellige karakteristika for vegetation såsom type, biomasse, vandindhold, og udviklingstrin er vigtige i mange sammenhænge. Sammen med parametre for Jorden, såsom jordfugtighed og sammensætning, anvendes parametre for vegetationen som input til globale cirkulationsmodeller til studier af fx klimaændringer. På globalt plan benyttes sådanne parametre i modelleringen og bestemmelsen af fx fordampning, ørkendannelse, afskovning og kulstofkredsløbet.

På lokalt og regionalt plan anvendes information om vegetationers type, status m.m. fx til forudsigelse af udbytte for landbrugsafgrøder, til overvågning af hvilke afgrøder der dyrkes på markerne, og til regulering af gødskning og/eller vanding. Ligeledes overvågning af udvikling og udbredelse af naturlig vegetation er et vigtigt element i miljøovervågningen.

Observationer fra satellitter kan anvendes til at måle en række af ovennævnte parametre både for jorden og for vegetationen. Instrumenter på satellitter, der opererer ved mikrobølgefrekvenser, herunder radarsystemer, kan fx måle parametre som jordfugtighed, vegetationstype, vandindhold i vegetationen, biomasse, og vegetationens struktur. 

Radaren identificerer vegetationen

En radar fungerer på den måde, at den udsender et radarsignal, og derefter måler den, hvor stor en del af radarsignalet, der reflekteres fra jordoverfladen eller objekter på overfladen, såsom bygninger, træer eller afgrøder. Radaren måler også hvor meget radarbølgen ændrer sig ved refleksionen, og denne ændring er forskellig for forskellige objekter. På den måde kan man skelne objekterne fra hinanden. Man kan fx se forskel på forskellige afgrøder, på forskellige typer af skov, land, søer, osv. På baggrund af sådanne informationer kan man danne et kort over et område, hvor man kan identificere objekttyper som bygmarker, nåleskov, og græsmarker.

DTU Space arbejder løbende med at udvikle og vurdere metoder til bestemmelse af vegetationstyper og –parametre fra avancerede radarsystemer, de såkaldte polarimetriske SAR systemer (Syntetisk Apertur Radar). Det sker ofte i national eller internationale projekter, hvor data både fra egne og andres flybårne radarsystemer samt satellitsystemer anvendes. Der er allerede på nuværende tidspunkt en række af sådanne avancerede radarsystemer operationelle fra satellit, og en del er planlagt for den nærmeste fremtid. 

 

For yderligere information kontakt vicedirektør Henning Skriver.