LOTUS

LOTUS skal udvikle nye metoder til at bruge data fra satellitter til at overvåge oceaner og land.

DTU Space med professor Per Knudsen i spidsen som koordinator, står for et projekt, kaldet LOTUS (Preparing Land and Ocean Take Up from Sentinel-3).

Det er et europæisk projekt med deltagelse af partnere fra England, Frankrig, Spanien og Danmark. Fra Danmark indgår DTU Space og DTU Miljø, samt DHI i Hørsholm. Projektet er støttet gennem EU’s 7. rammeprogram.

Formålet med det nye EU-projekt LOTUS er at understøtte udviklingen af det europæiske rumprogram GMES (Global Monitoring for Environment and Securety) ved at udvikle anvendelser af Sentinel-3 og bidrage til at færdiggøre den satellitbaserede jordobservation for land- og ocean-overvågning for GMES. Sentinel-3 er GMES’ satellit til overvågning af oceanerne.

Radar højdemåleren på Sentinel-3-satellitten vil give observationer af havoverfladen i de åbne oceaner, i kystnære farvande, i jord vand og isdækkede havområder med særlig høj opløsning langs satellittens bane. Denne facilitet er en ny funktionalitet. Derfor skal nye metoder og nye databehandlingsrutiner udvikles for at forberede anvendelsen af GMES Sentinel-3-data. 

LOTUS projektet vil udvikle nye metoder til anvendelse af Sentinel-3 observationer af havets overflade-højder, bølgehøjder og vind hastigheder i de åbne oceaner, kystnære farvande samt i isdækkede havområder til operationelle marine tjenester. For operationelle tjenester på land vil LOTUS projektet udvikle nye metoder til anvendelse Sentinel-3 data til overvågning af vandstande i floder og søer, jordfugtighed og snedække. 

De nye produkter vil endvidere understøtter operationelle tjenester for beredskab og sikkerhed til f.eks. stormflod og oversvømmelser. De nye jordbaserede produkter vil give værdifuld information om det hydrologiske kredsløb og støtte den klimamæssige overvågning af det hydrologiske kredsløb.

Kontakt

Per Knudsen
Professor
DTU Space
45 25 97 18