Jordobservationsmetoder

DTU Space har både kompetencer inden for systemer, metoder og anvendelser i forbindelse med jordobservation. Det betyder for eksempel, at metoder og teknikker bliver udviklet med en indgående viden om systemet og om de krav, der stilles til anvendelsen. Dette arbejde er af stor betydning i relation til for eksempel EU initiativet GMES (Global Monitoring of the Environment and Security), som går ud på at gennemføre satellitbaseret overvågning af en række faktorer inden for klima, miljø og sikkerhed.

Et af fokusområderne for DTU Space, og for dansk telemålingsaktiviteter generelt, er overvågning af kryosfæren specielt i området i og omkring Grønland. Overvågning af kryosfæren er særdeles vigtig for en forbedret forståelse af klimaforandringer og deres konsekvenser.

DTU Space udvikler og anvender metoder til at bestemme gletsjerbevægelser med anvendelse af Interferometrisk SAR (Syntetisk Apertur Radar), også kaldet InSAR, men også andre teknikker til tilfælde, hvor InSAR ikke virker. Målet med forskningen er at udvikle mere nøjagtige og robuste metoder til at bestemme hastighedsfeltet. Et specielt interferometrisk databehandlingssystem til at behandle InSAR data fra store områder, såsom den grønlandske indlandsis, er under udvikling under ESA kontrakt.

En interessant ny teknik i denne sammenhæng er den polarimetriske interferometri, som DTU Space har anvendt til flybåren SAR data fra indlandsisen for at bestemme overfladen af isen mere nøjagtigt. Denne teknik kan føre til en bedre karakterisering af isens egenskaber og af, hvor langt radarsignalet trænger ned i isen. Det sidste er meget vigtigt at vide, når man bruger radar til at bestemme overfladens højde og forandringer i denne, da det ellers er umuligt at skelne mellem reelle forandringer og forandringer i gennemtrængningsdybden.

DTU Space er involveret i udviklingen af metoder til overvågning af havis i Arktis og Antarktis til brug for både navigation og klimamodeller. Instituttet har udviklet et unikt websystem til databehandling, som bruges i både forskningsprojekter og af operationelle brugere.

DTU Space udvikler metoder til databehandling og fortolkning af polarimetrisk SAR data, specielt metoder til detektion af forandringer og til kortlægning. Instituttet arbejder desuden med forandringsdetektion, afgrødeklassifikation og havisklassification i forbindelse med satellitterne Radarsat-2, TerraSAR og ALOS. Dette arbejdet har gjort det klart, at for at udvikle nøjagtige og robuste metoder, er det af stor betydning at have en bedre forståelse af spredningsforholdene for forskellige objekter.