Ph.d.-uddannelse

Ph.d.-uddannelsen kvalificerer den studerende til at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver på internationalt niveau i den private og offentlige sektor. Få her et indblik i ph.d.-uddannelsen samt information om hvordan den varetages på DTU Space.

Ph.d.-uddannelsen

Ph.d.-uddannelse er en forskeruddannelse af tre års varighed, svarende til 180 ECTS-point. I en ph.d.-uddannelse dykker den studerende ned i et emne og forsøger at finde nye aspekter og nye sammenhænge.

Ph.d.-uddannelsen omfatter følgende elementer:

  • Gennemførelse af et selvstændigt forskningsprojekt,
  • Udarbejdelse af en afhandling,
  • Gennemførelse af ph.d.-kurser svarende til ca. ½ år,
  • Deltagelse i aktive forskermiljøer, eksempelvis på udenlandske forskningsinstitutioner, og
  • Opnåelse af erfaring med undervisning og videnformidling.

Læs mere om ph.d.-uddannelsen på DTU.

Ph.d.-skolen ved DTU Space

På DTU har hvert enkelt institut sin egen ph.d.-skole med en lokal ph.d.-skoleleder. Hver ph.d.-skole har et ph.d.-udvalg, som udgøres af videnskabeligt personale og ph.d.-studerende fra ph.d.-skolen.

Vi har omkring 40-50 ph.d.-studerende ved DTU Space’s ph.d.-skole.

På DTU Space’s ph.d.-skole følges DTU’s generelle regler for gennemførelse af ph.d.-uddannelsen. Der er dog nogle særlige forhold og krav:

  • Forskningsprojektet vil ligge indenfor de emner, som DTU Space’s forskere beskæftiger sig med, typisk indenfor Astrofysik, Geofysik, Jordobservation og tilførende udvikling af sensorer og teknologi,
  • Ph.d.-afhandlingen baseres ofte på artikler, som studenten har fået udgivet i internationale tidsskrifter,
  • I forbindelse med kurser kræves at studenten følger og består Supervision and facilitation of learning, Sustainability evaluation and communication, samt instituttets Journal Club,
  • Det eksterne ophold på 3-6 måneder gennemføres typisk på et udenlandsk universitet eller forskningsinstitution som NASA,
  • Ud af vidensformidlingen svarende til ½ år kan halvdelen afvikles gennem bidrag til instituttets løbende opgaver. For ph.d.-studerende som ansættes på DTU Space kræves deltagelse som hjælpelærere på instituttets kurser.

En nystartet ph.d.-student vil i løbet af de første par måneder sammen med vejlederen planlægge ph.d.-projektet, både elementer i forskningsprojektet, det eksterne ophold, kurser, relevante konferencer, samt hvilke kurser studenten skal være hjælpelærer på.

Gennem ph.d.-studiet udarbejder ph.d.-studenten halvårsrapporter hvor i status på ph.d.-projektet beskrives. Desuden afholdes en såkaldt Mandatory Lecture efter 18-24 måneder, hvor den studerende får feedback på sin forskning og ph.d.-projektet generelt set.